ขอแจ้งกําหนดการชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าอาหาร

ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา)

ขอแจ้งกําหนดการชําระ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นบริบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6

โดยขอให้ผู้ปกครองติดต่อชําระได้ที่ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (ทุกสาขา)

ในเวลาทําการของธนาคาร หรือชําระผ่าน App ธนาคารไทยพาณิชย์

โดยไม่ต้อง ชําระค่าธรรมเนียมธนาคาร จํานวน 10 บาท

ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 18 มีนาคม 2564 

- งวดที่ 4/2563 สําหรับผู้ปกครองที่เลือกชําระแบบ 4 งวด

- งวดที่ 5 - 6/2563 สําหรับผู้ปกครองที่เลือกชําระแบบ 6 งวด

CoverPay

>>> ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระ <<<


Print