plapom banner

 

 

จุดเน้น (School Concept)

          โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ฝ่ายประถมศึกษา) จัดการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 2 ระดับ คือ ระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา ในระดับปฐมวัย โรงเรียนมุ่งหวังให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อม และมีความสุขในการเรียนรู้เพื่อการศึกษาต่อในระดับประถมศึกษาและพร้อมจะเติบโตด้วยการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพในศาสตร์ที่หลากหลาย เติมเต็มด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีทัศนคติ อุปนิสัยที่ดีงามและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

school concept


พิมพ์