plapom banner

คณะกรรมการชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา)

คณะกรรมการที่ปรึกษา

1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์                                                             ประธาน

2. รองคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบและบริการวิชาการ                               รองประธาน

3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและทรัพยากรการเรียนรู้                             กรรมการ

4. รองคณบดีฝ่ายบัณฑิต วิจัยและวิเทศสัมพันธ์                                กรรมการ

5. ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสาธิต                                               กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินงาน

1. นางพรศุลี     จิโรจน์วิณิชชากร                                                       ประธานชมรมผู้ปกครองและครูฯ

2. ทันตแพทย์สุริยา     ภูยุทธานนท์                                                       รองประธานฝ่ายวิชาการ

3. นายภานุ     คะนอง                                                                            รองประธานฝ่ายกิจกรรม

4. นายบำรุง   อาคะมา                                                                           รองประธานฝ่ายปฏิคม

5. นางพรพิมล     อุไรรัตน์                                                                     รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์

6. นางวาสินี     คล้ายดวง                                                                       กรรมการฝ่ายวิชาการ   

7. นายภราดร          จันทร์กลิ่น                                                               กรรมการฝ่ายวิชาการ

8. นางอรวรรณ          รัตนศิธร                                                               กรรมการฝ่ายวิชาการ

9. นางสาวนิตยา          สืบประดิษฐ์                                                        กรรมการฝ่ายวิชาการ

10. นางจุฑารัตน์          ไลวานิช                                                              กรรมการฝ่ายวิชาการ

11. นายประยูรสิทธิ์          คณานุรักษ์                                                      กรรมการฝ่ายวิชาการ

12. นางนันทิยา          จาระเวชสาร                                                          กรรมการฝ่ายวิชาการ

13. นางชญานิษฐ์          ฉิมพาลี                                                               กรรมการฝ่ายวิชาการ

14. นางศศิธร          เติมเกษมวงศ์                                                            กรรมการฝ่ายวิชาการ

15. นายสมพงศ์          จิตเลขา                                                                  กรรมการฝ่ายกิจกรรม

16. นางกฤตชญา          สัจพันธ์                                                               ผู้ช่วยฝ่ายปฏิคม

17. นางสลิลรัตน์          ก่อเกียติพิทักษ์                                                     กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

18. นางกฤษลดา          จารุธรรมาภรณ์                                                    กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

19. นางสาวกาญจนา          ทองลาภ                                                         กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

20. นางรวยริน          ไชยณรงค์                                                               กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

21. นางนิชาภา          พฤกษวัลย์                                                              กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

22. นางรสรินทร์          ไทยประดิษฐ์                                                       เหรัญญิก

23. นางเนาวรัตน์          นิมะ                                                                    กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก

24. นางวิภากร          รตนัตยาธิคุณ                                                           กรรมการและเลขานุการ

25. นางสาววิมล          ไชยเสน                                                                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


พิมพ์