plapom banner

บุคลากรในโรงเรียน

 

ผศ.ดร.เครือศรี  วิเศษสุวรรณภูมิ รองคณบดีและผู้อำนวยการ

 

ฝ่ายประถมศึกษา

นางสาวนิตยา สืบประดิษฐ์ ครู/ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักเรียนและสื่อสารองค์กร
นายสมพงศ์ จิตเลขา ครู/ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาภูมิทัศน์และสัมพันธ์ชุมชน
นางสุภัทรา ยอดจันทร์ คร
นางพันธ์ทิพย์ มาเพ็ง ครู
นางกิตติยา เจ๊ะอุบง ครู
นางวาสนา สุวรรณเรืองศรี ครู
นางสาวมัสตุรา มะดิง ครู
นางสาวพัณทิวา   สารนัย ครู
นางสาววรรณวิสา มะแซ ครู/ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
นายนัสรูน มาน๊ะ ครู
นางสาวอาอีเสาะ วาเตะ ครู
นางสาวนัจมีย์ แวดาย๊ะ ครู
นายสุทธิภัทร อินถิติ ครู
นางสาวจิตตินันท์ คลล้ำ ครู
นางสาวไลลา สะดี ครู
นางสาวมูรณี เหมหมี ครู

 

ครูชาวต่างประเทศ

Mrs. Anamie  A. Garcia   ครูชาวต่างชาติ
Miss Cherry Ann U.  Barro   ครูชาวต่างชาติ
Mr. Erick   Jason Abordo   ครูชาวต่างชาติ
Mr. Ariel A.Garcia ครูชาวต่างชาติ
Mrs. Rachel Joy M. Catolico  ครูชาวต่างชาติ
Miss Anabelle S.  ครูชาวต่างชาติ
Miss Derlene C. Macul ครูชาวต่างชาติ

 

ฝ่ายอนุบาล

นางสาววิมล ไชยเสน ครู/ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริหารและอนุบาลศึกษา
นางสาวหวันสุดา เจ๊ะหะ ครู
นางศิริขวัญ มาลัยศรี ครู
นางสาวลักษมี หลงรักษณาวงศ์ ครู
นางซารีปะห์ เดมิง ครู
นางกนกวรรณ หนิบังเกิด ครูผู้ช่วย
นายภานุวัตร์ ฐิติสิรินันท์ ครูผู้ช่วย
นางสาวพุทธมาศ อัมภรัตน์ ครูผู้ช่วย
นางสาวเพ็ญประภา แซ่เหง่า ครูผู้ช่วย
นางธัญสมร สุวรรณ์ ครูผู้ช่วย
นางอรนุช ขวัญศรีเพ็ชร ครูผู้ช่วย
นางสาวสูรียา จูเยาะ ครูผู้ช่วย
นางอุทุมพร ขำสาสดี ครูผู้ช่วย
นางสาวปาติมา การีนา ครูผู้ช่วย

 

งานโภชนาการ

นางมัสน๊ะ มะ เจ้าหน้าที่โภชนาการ
นางนฤมล เพ็ชรหัวบัว เจ้าหน้าที่โภชนาการ

 

งานธุรการ โสต และพนักงานขับรถ

นางเนาวรัตน์ นิมะ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
นางสาวสวลี ทองคำ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นางพิชญาภรณ์ สุขโอ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นางสาวสร้อยสุดา มิ่งละเอียด ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นายนัซรี เจะอาลี พนักงานคอมพิวเตอร์
นายจิรฉัตร จันทรัตน์ พนักงานขับรถ

 

งานอาคาร

นางยุภาวดี ศรีหรัญ คนงาน
นายมะซูเด็ง สือแม คนงานสนาม
นางอรรถภรณ์ ไชยแพทย์ คนงาน
นายมะรูดี อุมา คนงานสนาม
นางสาวกอรีเยาะ บูละ คนงาน
นางสาวรอฮานิง นาแว คนงาน

 


พิมพ์