plapom banner

 

279628927 4982092671908617 4419329248784108505 n

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน

        โรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อใช้เป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้า ทดลอง และวิจัยของคณาจารย์ และนักศึกษาตลอดจนเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนักศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

        โรงเรียนอนุบาลสาธิต เดิมชื่อศูนย์พัฒนาเด็ก เปิดดำเนินการเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2531
รับนักเรียนอายุ 2-3 ขวบ เข้าเรียนในชั้นบริบาลและชั้นอนุบาล 1

        ในปี พ.ศ.2537 สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อนุมัติให้ศูนย์พัฒนาเด็ก เปลี่ยนชื่อเป็น
โรงเรียนอนุบาลสาธิตและให้ขยายชั้นเรียนถึงชั้นอนุบาล 3 ในปีการศึกษา 2537และ
ปีการศึกษา 2538 ตามลำดับ

        ต่อมาปี พ.ศ.2541 โรงเรียนอนุบาลสาธิตได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยฯ ให้ขยายชั้นเรียน
ถึงระดับชั้นประถมศึกษาในปีการศึกษา 2546 เปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

        ปีการศึกษา 2555 เริ่มเปิดสอน หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Program)
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (1ห้องเรียน)

        ปีการศึกษา 2557 เปิดสอนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Program) ในทุกระดับชั้นตั้งแต่
ป.1 ถึง ป.6 ระดับละ 1 ห้องเรียน และดำเนินการสอนเรื่อยมาจวบจนปัจจุบัน

        ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เปลี่ยนแปลงสถานะภาพ
เป็นหน่วยงานหนึ่งในงานวิชาการระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ของคณะศึกษาศาสตร์ และได้เปลี่ยนชื่อเป็น
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) หรือ Prince of Songkla University 
Primary Demonstration School (PSU-PDS) 


พิมพ์