1.คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเรียนอนุบาลสาธิต 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา

หัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษา

หัวหน้าภาควิชาการศึกษา

หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

หัวหน้าภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา

หัวหน้าภาควิชาพลศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสาธิต

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

 

2.คณะกรรมการบริหารโรงเรียนอนุบาลสาธิต

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสาธิต

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสาธิต(ฝ่ายอนุบาล)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสาธิต(ฝ่ายประถม)

หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน

หัวหน้ากลุ่มงานบริการ

หัวหน้างานธุรการ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ


Print