plapom banner

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา)

       อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 และข้อ 4 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการคณะกรรมการประจำส่วนงาน พ.ศ. 2563 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประจำส่วนงาน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดังนี้

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา

หัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษา

หัวหน้าภาควิชาการศึกษา

หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

หัวหน้าภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา

หัวหน้าภาควิชาพลศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสาธิต

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสาธิต

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสาธิต (ฝ่ายอนุบาล)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสาธิต (ฝ่ายประถม)

หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน

หัวหน้ากลุ่มงานบริการ

หัวหน้างานธุรการ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

 

โดยมีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

               1) เสนอแนะและให้ความเห็นชอบการจัดทำแผนพัฒนาส่วนงานที่สอดคล้องกับ แผนพัฒนามหาวิทยาลัย

               2) เสนอแนะและให้ความเห็นชอบการกำหนดแนวทางการบริหารบุคคล การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของส่วนงาน

               3) เสนอแนะและให้ความเห็นชอบการกำหนดแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา การ วิจัย การบริหารวิชาการ พันธกิจเพื่อสังคม การรักษามาตรฐานคุณภาพทางวิชาการ และการประกันคุณภาพ การศึกษาของส่วนงาน

               4) การเสนอหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งเสนอการปรับปรุงการยุบรวม หรือการยกเลิกหลักสูตรการศึกษาของส่วนงาน

               5) การเสนอการให้ปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด ตามหลักสูตร การศึกษาของส่วนงาน

               6) การดำเนินการเสนอการแต่งตั้งถอดถอนตำแหน่งวิชาการของคณาจารย์ประจำและ อาจารย์พิเศษ

               7) เสนอแนะและให้ความเห็นขอบการเสนองบประจำปีของส่วนงานต่อมหาวิทยาลัย

               8) ให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นต่อคณบดี ผู้อํานวยการหรือหัวหน้าส่วนงาน

               9) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อทำการใดๆ อันอยู่ใน หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการประจำส่วนงาน

               10) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัย และของส่วนงานหรือตามที่คณบดี ผู้อํานวยการหรือหัวหน้าส่วนงานมอบหมาย


พิมพ์