plapom banner

หลักสูตรการศึกษา

  

หลักสูตรการศึกษา

 

ระดับปฐมวัย

        เดิมโรงเรียนจัดทำหลักสูตรขึ้นเอง โดยจัดมวลประสบการณ์ในหลักสูตรมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดล้อม ทั้งในส่วนที่เป็นความรู้ด้านตรรกะและ

คณิตศาสตร์ ภาษา ร่างกายและการเคลื่อนไหว ดนตรี มิติ ธรรมชาติวิทยามนุษยสัมพันธ์และการเข้าใจตนเอง เนื้อหาความรู้ถูกจัดไว้ในลักษณะบูรณาการ

นักเรียนรับความรู้ผ่านประสบการณ์ตรงซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเล่นเพื่อเรียน โรงเรียนอนุบาลสาธิตไม่มีนโยบายเร่งเด็กให้อ่านออกเขียนได้ หรือบวกลบเลขได้เพื่อให้สอดคล้อง

กับแนวคิดของ Dr.David Elkind จิตแพทย์และศาสตราจารย์ จากมหาวิทยาลัยทัฟท์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งกล่าวถึงผลเสียของการเร่งเด็กดังนี้

        1. ทำให้เด็กเกิดความเครียด ซึ่งจะส่งผลต่อระบบร่างกายด้วย เช่น ปวดศีรษะ ปวดท้องและจะทำให้อายุสั้นลง

        2. ทำให้เด็กขาดความเชื่อมั่นในตนเอง ต้องพึ่งพาผู้ใหญ่อยู่เสมอ ขาดความคิดริเริ่ม ขาดความกล้าเสี่ยงทางวิชาการ เด็กที่ไม่สามารถทำงานได้สำเร็จ

จะรู้สึกท้อถอยหมดกำลังใจ ขาดแรงจูงใจที่จะศึกษาค้นคว้าตนเอง อันเป็นคุณสมบัติสำคัญต่อความสำเร็จทางการเรียนในอนาคต 

        อนึ่งปัจจุบันได้ปรับหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 ของกระทรวงศึกษาธิการ

 

ระดับประถมศึกษา

         1. ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม ได้แก่ (1)ภาษาไทย (2)คณิตศาสตร์ (3)วิทยาศาสตร์ (4)สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (5)สุขศึกษาและพลศึกษา (6)ศิลปะ (7)การงานอาชีพและเทคโนโลยี (8)ภาษาอังกฤษ

        2. จัดการเรียนการสอนเป็น 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรภาคภาษาไทย และหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ(English Program)


พิมพ์