plapom banner

 

 

วิสัยทัศน์

          โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) จะจัดและพัฒนารูปแบบการศึกษาระดับศึกษาระดับปฐมวัยและประถมศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลเพื่อส่งและมุ่งสร้างผู้เรียนให้เป็นคนที่มีสมรรถนะ มีความสุขและเป็นพลเมืองที่ตื่นรู้

 

พันธกิจ

พันธกิจของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) มีดังต่อไปนี้

                      1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนระดับปฐมวัยและประถมศึกษา
                      2. พัฒนาวิชาชีพครูให้ได้มาตรฐาน
                      3. พัฒนาระบบบริหารจัดการและภาพลักษณ์องค์กร


พิมพ์