วิสัยทัศน์

          โรงเรียนอนุบาลสาธิต จะจัดและพัฒนารูปแบบการศึกษาระดับอนุบาลศึกษา และประถมศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความเฉลียวฉลาดทั้งทางด้านปัญญาและอารมณ์ ควบคู่กับความสามารถด้านศีลธรรมและจริยธรรมโดยได้รับความร่วมมืออันดีเลิศจากครอบครัวและชุมชน

 

พันธกิจ

พันธกิจของโรงเรียนอนุบาลสาธิต มีดังต่อไปนี้

         1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีมีปัญญาและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ตามศักยภาพสูงสุดของแต่ละบุคคล

         2. พัฒนาบุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียนให้มีความรู้ความสามารถในหน้าที่ที่รับผิดชอบและนำศักยภาพนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนานักเรียน

         3. ส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างโรงเรียน บ้าน และชุมชน ในการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

         4. เป็นแหล่งศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ

         5. เป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัยของนักศึกษาและคณาจารย์ในสาขาวิชาการปฐมวัยศึกษา การประถมศึกษาและสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

         6. เป็นแหล่งบริการวิชาการแก่หน่วยงานทางการศึกษาและครอบครัว


Print