คำขวัญโรงเรียน

“รักการเรียน   เพียรทำดี   มีวินัย”

ปรัชญาของโรงเรียน

       โรงเรียนอนุบาลสาธิต จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นเรียนเป็นศูนย์กลางโดยให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง ทดลอง สำรวจและแสดงออกตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ครูเป็นผู้จัดประสบการณ์ให้นักเรียนฝึกคิด ฝึกทักษะกระบวนการ ฝึกการตัดสินใจ มีวินัยและมีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง แนวปฏิบัติดังกล่าวเป็นผลจากความเชื่อพื้นฐาน 5 ประการได้แก่

        1. คนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้

        2. การสนับสนุนจากครอบครัวเป็นสิ่งจำเป็นยิ่งต่อพัฒนาการสูงสุดของเด็กแต่ละคน

        3. คุณภาพของการเรียนรู้ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิต

        4. การแข่งขันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ความร่วมมือจะส่งผลยิ่งใหญ่กว่า

        5. ความเป็นเลิศของคนมิได้วัดที่ศักยภาพด้านวิชาการเท่านั้น แต่วัดที่ศักยภาพของความเป็นมนุษย์โดยองค์รวม


Print