plapom banner

 

คำขวัญโรงเรียน

“รักการเรียน   เพียรทำดี   มีวินัย”

 

ปรัชญาของโรงเรียน

        การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนใน 3 ด้าน คือ การศึกษาต้องส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติที่ถูกต้อง การศึกษาต้องสร้างบุคลิกและอุปนิสัยที่ดีงาม (Character Education) และการศึกษาต้องมุ่งสร้างเสริมคุณลักษณะของผู้ที่จะประสบความสำเร็จในอนาคต


พิมพ์