plapom banner

 

 

ระบบการเรียนการสอน

          โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางโดยให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง ทดลอง สำรวจและแสดงออก ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล

ครูเป็นผู้จัดประสบการณ์ ให้นักเรียนฝึกคิด ฝึกทักษะกระบวนการ ฝึกการตัดสินใจ มีวินัยและมีความรุ้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง แนวปฏิบัติดังกล่าวเป็นผลจากความเชื่อพื้นฐาน 5 ประการ ได้แก่

       -  คนทุกคนสามารถเรียนรุ้ได้

       -  การสนับสนุนจากครอบครัวเป็นสิ่งจำเป็นยิ่งต่อพัฒนาการสูงสุด ของเด็กแต่ละคน

       -  คุณภาพของการเรียนรู้ ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิต

       -  การแข่งขันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ความร่วมมือจะส่งผลยิ่งใหญ่กว่า

       -  ความเป็นเลิศของคนมิได้วัดที่ศักยภาพด้านวิชาการเท่านั้น แต่วัดที่ศักยภาพของความเป็นมนุษย์โดยองค์รวม

 

ทั้งนี้ ในการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดทักษะที่สำคัญ ในยุคการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 คือ

       -  ทักษะชีวิต การอยู่ร่วมกันในสังคม และการประกอบอาชีพ

       -  ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดริเริ่มสร้างสรรค์

       -  ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และ ภาษาต่างประเทศ อื่นๆ

       -  ทักษะการใช้ภาคเทคโนโลยี เพื่อการศึกษาหาความรู้และการสื่อสาร


พิมพ์