plapom banner

 

เป้าหมาย

          โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา)มุ่งพัฒนานักเรียน ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา โดยบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพมีกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการวัดประเมินผลสอดคล้องกับหลักการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีผู้บริหารและครูที่มีวิสัยทัศน์อุทิศตนเพื่อนักเรียน และมีมนุษยสัมพันธ์อันดีกับผู้ปกครองและชุมชน เพื่อให้โรงเรียนสะอาด เป็นระเบียบ ปลอดภัย นักเรียนซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของการพัฒนา พึงมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังนี้

          1. รักการเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อแสวงหาความรู้ และสร้างองค์ความรู้

อย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง และเต็มศักยภาพ

          2. ประพฤติตนเป็นคนดี ขยัน มานะ อดทน ซื่อสัตย์ ประหยัด มีเมตตากรุณา มีวินัย มีความรับผิดชอบ เคารพเชื่อฟังผู้ใหญ่ มีกริยามารยาทงามแบบไทย

ทำประโยชน์เพื่อครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

          3. รักและรู้จักตนเอง พยายามปรับปรุงข้อบกพร่องของตนเอง มีความเชื่อมั่นกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม สามารถพึ่งตนเองได้

          4. เข้าใจผู้อื่น เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข และเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยให้งานสัมฤทธิ์ผล

          5. มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ รู้จักส่งเสริมสุขภาพ โดยร่วมกิจกรรมเล่นศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และกีฬา สามารถป้องกันตนเองจากอุบัติเหตุ สิ่งเสพย์ติดและสิ่งมอมเมา


พิมพ์